I am somebody

I am somebody

I always wondered why somebody didn’t do something about that, then I realized I am somebody